Vil du engasjerte deg i studentrådet?

Vil du engasjerte deg i studentrådet?

Vil du engasjere deg i studentrådet?

English will follow

Hva er Studentrådet?

Studentrådet er det øverste valgte og bestemmende organet for studentene ved NHS. Det betyr at studentene i Studentrådet har makt til å ta avgjørelser på vegne av alle studentene ved instituttet. Studentrådet består av tillitsvalgte og varatillitsvalgte fra hver klasse innen følgende studieprogram:

  • Bachelor i Reiselivsledelse
  • Bachelor i Hotelledelse
  • Bachelor i Hotelledelse, y-veien
  • Ettårsstudium i Restaurantledelse
  • Master i Internasjonal Hotell- og Reiselivsledelse

Studentrådets oppgaver er å behandle og vedta saker som omhandler NHSU og skolens virksomhet, eller som er av stor betydning for studentene ved NHS. Noen av hovedoppgavene er emne- og programevaluering, kommunikasjon med instituttledelsen og generell drift av organisasjonen.
Ønsker du å bli med i Studentrådet?

Hver klasse stemmer frem sin egen tillitsvalgte og varatillitsvalgt. Alle de valgte representantene til Studentrådet har tale-, forslag- og stemmerett under møtene.

Ønsker du å stille som kandidat til tillitsvalgt eller varatillitsvalgt? Send en epost til: leder@nhsu.no innen 4. september

 

Do you want to get involved in the Student Council?

What is the Student Council?

The Student Council is the highest elected and controlling body for students at NHS. This means that students in the Student Council has the power to make decisions on behalf of all the students at the institute. The Student Council consists of representatives and alternate representatives of each class in the following study programs:

  • Bachelor in Tourism Management
  • Bachelor in Hotel Management
  • Bachelor in Hotel Management, y-veien
  • The one-year study in Restaurant Management
  • Master in International Hotel and Tourism Management

The Student Council’s duties are to process and adopt issues concerning NHSU and school activities, or are of great importance to students at NHS. Some of the main tasks is course and program evaluation, communication with the institute administration and general operation of the organization.

Do you want to join the Student Council?

Each class vote for their own representatives and alternate representative. All the members of the Student Council has speaking, proposal and voting rights during meetings.

Do you want to be a candidate for shop steward or alternate representative? Send an email to leder@nhsu.no by September 4th

 

 

Please follow and like us:
Del